Επιλογή Φυσικοθεραπευτή

Ο Φυσικοθεραπευτής είναι Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο. Η άριστη γνώση της Φυσιολογίας, της Κινησιολογίας και της Εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών, στην αξιολόγηση μηχανικών αιτιών που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και την αποκατάστασή τους.

Τι πρέπει να προσδοκούν οι ασθενείς από τον Φυσικοθεραπευτή τους:

• Να πραγματοποιούν εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η Φυσικοθεραπευτική εξέταση.

• Να διαμορφώνουν κλινικό συλλογισμό για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγούν την πρόγνωσή της παθολογίας (μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα) και να οργανώνουν το πλάνο αποκατάστασης.

• Να παρέχουν συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και να προτρέπουν τους ασθενείς τους, όταν απαιτείται να παραπεμφθούν σε ειδικό γιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας.

• Να εφαρμόζουν Φυσικοθεραπευτικά Πρωτόκολλα και τεχνικές οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από την παγκόσμια έρευνα στον τομέα της Ιατρικής, της Φυσικοθεραπείας, της Εμβιομηχανικής, αλλά και άλλων επιστημών και έχουν αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

• Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζουν προς όφελος του ασθενή.

• Να προτείνουν τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για την πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον από τον ίδιο τον ασθενή.

• Να συνεργάζονται άριστα με Ιατρικές και άλλες ειδικότητες υγείας ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων όταν αυτό απαιτείται.


Η Φυσικοθεραπεία προάγει, υποστηρίζει και αποκαθιστά
όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχολογική υγεία.
“Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο
αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγιές”
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)